Algemene Voorwaarden Tentthuis

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van TentThuis, Bergstraat 15,4735 BA Zegge;  Handelsregister dossiernummer 66197856.

  

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt: * onder verkoper en opdrachtnemer verstaan TentThuis.; * onder koper en opdrachtgever verstaan: een wederpartij die een natuurlijk  persoon, al dan niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, of een rechtspersoon is. * onder verhuurde goederen wordt mede verstaan de levering van verbruiksgoederen (waaronder grondstoffen en consumptiegoederen)).

  

Artikel 2. Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere mondelinge dan wel schriftelijke  overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

  

Artikel 3. Offertes

1.                   De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders schriftelijk is vermeld op deze offerte.

2.                   Tenzij anders vermeld zijn de in de offerte vermelde prijzen exclusief BTW en  exclusief bijkomende kosten, waaronder schoonmaak-, energie-, transport- en verzekeringskosten.

3.                   Indien de offerte is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens mag  opdrachtnemer van de juistheid daarvan uitgaan. Mocht de feitelijke situatie niet overeenkomen met de door opdrachtgever verstrekte informatie is opdrachtnemer vrij de  bijkomende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.                   Elke offerte is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op de in de branche gebruikelijke omstandigheden en werkuren.

  

Artikel 4. Huurovereenkomst

1.                   De huurovereenkomst komt tot stand door verzending van de offerte/orderbevestiging door opdrachtnemer en retournering van de door     opdrachtgever ondertekende offerte/orderbevestiging aan opdrachtnemer.

2.                   Als gehuurde goederen na het verstrijken van de huurperiode niet tijdig bij  opdrachtnemer zijn geretourneerd is opdrachtnemer gerechtigd voor elke dag waarmede de overeengekomen termijn wordt overschreden in rekening te brengen. Uitgangspunt is de dan geldende dagverhuurprijs.

4.                   Opdrachtgever verplicht zich de gehuurde goederen schoon en in dezelfde staat als bij ontvangst te retourneren. Indien de goederen door opdrachtnemer moeten worden gereinigd zullen de reinigingskosten in rekening worden gebracht. De reinigingskosten voor machines kunnen tot aanzienlijke bedragen oplopen.

5.                   Opdrachtgever dient zich te houden aan de bepalingen uit de geldende Algemene Plaatselijke Verordening zoals deze van toepassing is binnen de gemeente waar de gehuurde goederen zich bevinden op het moment van verhuur. Het niet voldoen aan de bepalingen uit deze Algemene Plaatselijke Verordening komt niet voor rekening en risico van opdrachtnemer.

6.                   Bij langere huurtermijn hanteer ik een korting systeem:

  Huurtarieven:

  1e huurdag: 100% van de vermelde dagprijs.

  2e huurdag:  50% van de vermelde dagprijs.

  3e huurdag:  50% van de vermelde dagprijs.

  4e huurdag en elke daaropvolgende huurdag: 25% van de vermelde dagprijs.

 

  

 

 

 

 

Tenten en toebehoren:

a)                  Indien een tent met eventuele toebehoren door opdrachtnemer moet worden geplaatst zal opdrachtgever op moment van reservering opgave doen van de  exacte opstellingsplaats welke zal worden opgenomen in de huurovereenkomst.

b)                  Het terrein van plaatsing dient goed bereikbaar en berijdbaar te zijn voor zwaar verkeer. De ondergrond dient hard en vlak te zijn.

c)                   Opdrachtgever is verantwoordelijk voor toestemming en betaling van de verschuldigde bedragen ter zake de eigenaar van het terrein of het gebouw.

d)                  Opdrachtgever verplicht zich aan opdrachtnemer tijdig schriftelijk opgave te doen van de loop en ligging van alle leidingen zoals aan-, afvoer- en energieleidingen. Bij onjuiste of geen opgave is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade  en vervolgschade voortvloeiende uit zijn nalatigheid.

e)                   In geval van sneeuwval verplicht opdrachtgever zich onmiddellijk verwarmingstoestellen in te schakelen om volledige ontdooiing te waarborgen.     

Er bestaat instortingsgevaar indien er meer dan 3 centimeter sneeuw op de tenten ligt.

 

Artikel 5. Annulering   

Indien een huurovereenkomst geheel of ten dele door opdrachtgever wordt geannuleerd,  is opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling aan opdrachtnemer  te betalen volgens volgend schema:

a)                  bij annulering meer dan een maand voor de leverdatum zoals vermeld in de huurovereenkomst is opdrachtgever gehouden tot betaling van alle door opdrachtnemer gemaakte kosten plus 25% van de huur-/ aanneemsom.

b)                  bij annulering binnen een maand voor de leverdatum zoals vermeld in de huurovereenkomst is opdrachtgever gehouden tot betaling van alle door     opdrachtnemer gemaakte kosten plus 50% van de huur- / aanneemsom.                                                 

c)                   Indien de gehuurde goederen reeds zijn afgeleverd door opdrachtnemer aan opdrachtgever, is opdrachtgever de volledige huur- / aanneemsom verschuldigd.

 

Artikel 6. Uitvoering huurovereenkomst

1.Opdrachtnemer zal de huurovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en huur overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.                   Voor zover een goede uitvoering van de huurovereenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.                   De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de huurovereenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de huurovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Kosten welke opdrachtgever daadwerkelijk heeft geleden als gevolg van de opschorting door opdrachtnemer worden niet door opdrachtnemer aan opdrachtgever vergoed.

4.                   Levering van dranken en andere consumptiegoederen worden geleverd exclusief statiegelden.

5.                   Pallets, kisten, kratten, theedoeken e.d. worden aan opdrachtgever niet in rekening gebracht tenzij deze niet tijdig of in oorspronkelijke staat aan opdrachtnemer worden geretourneerd. Indien voornoemde goederen niet  of niet in oorspronkelijke staat aan opdrachtnemer worden geretourneerd, zal opdrachtnemer bij opdrachtgever in rekening tegen nieuwwaarde  van deze goederen.

 

Artikel 7. Wijziging huurovereenkomst     

Indien tijdens de uitvoering van een huurovereenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen dan wel aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de huurovereenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 8. Levertijdstip     

Een overeengekomen levertijdstip is geen fatale termijn en is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding van het levertijdstip geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding opschorting dan wel ontbinding van de gesloten huurovereenkomst. Weigering of terugzending van hetzij geheel hetzij gedeelte van het gekochte en/of  gehuurde  behoeft uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Alle daarmee verbonden kosten zijn voor  rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9. Opschorting/ontbinding huurovereenkomst

Opdrachtnemer kan te allen tijde de huurovereenkomst met opdrachtgever opschorten dan wel ontbinden:

1.indien opdrachtnemer bij het sluiten van de huurovereenkomst aan opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de huurovereenkomst en deze zekerheid conform de huurovereenkomst uitblijft dan wel in onvoldoende mate gegeven is;

2                    indien na het sluiten van de huurovereenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden haar gegronde redenen geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal of zal kunnen voldoen.

3                    indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de huurovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de huurovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de huurovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden vereist, is opdrachtnemer bevoegd de huurovereenkomst te ontbinden.

            4.In genoemde gevallen behoudt opdrachtnemer het recht om van

opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.                                                                       

Artikel 10. Gebreken; klachttermijn

 

1.Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen 2 uur na de levering van de goederen c.q. uitvoeren en/of voltooiing van de werkzaamheden. Klachten over hoedanigheden, aantallen en / of kwaliteitsnormen dienen per omgaande te worden gemeld. Een opdrachtgever die het geleverde niet bij aflevering op deugdelijkheid en aantallen heeft onderzocht, wordt geacht met de levering akkoord te zijn gegaan.

2.Indien gedurende de looptijd van de huurovereenkomst door opdrachtgever geconstateerd wordt dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van dat wat is overeengekomen, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen overeengekomen kwaliteitsnormering constateert dat het resultaat van de verrichtte werkzaamheden beneden het afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever opdrachtnemer direct hiervan schriftelijk in kennis stellen.

3.Indien een klacht gegrond is, ter beoordeling van opdrachtnemer, zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient uitdrukkelijk per omgaande door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan opdrachtnemer. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12  (aansprakelijkheid).

   

4.Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren en in de gelegenheid te worden gesteld deze te verhelpen.

5.Het indienen van een klacht zal opdrachtgever nimmer ontslaan van zijn betalingsverplichtingen aan opdrachtnemer zoals vermeld in artikel 11 (betaling) noch reden zijn om de betalingsverplichting op te schorten.

6.Indien goederen niet naar behoren werken of defect raken dient opdrachtnemer onmiddellijk telefonisch of per fax door opdrachtgever te worden geïnformeerd. Het zelf verrichten van reparaties door opdrachtgever of derden is niet toegestaan.

7.Indien een klacht van opdrachtgever ongegrond blijkt te zijn en opdrachtnemer heeft ter behandeling van deze klacht kosten moeten maken dan wel tijd moeten investeren zullen deze kosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8.Een klacht is in ieder geval ongegrond indien blijkt dat de gehuurde goederen niet naar behoren werken of defect raken doordat opdrachtgever of derden de bij de goederen geleverde handleiding of gebruiksaanwijzing niet dan wel niet-volledig heeft  gelezen en/of hier niet naar heeft gehandeld.

  

Artikel 11. Betaling

1.Tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden netto contant en zonder korting. In geval opdrachtgever toestemming heeft van opdrachtnemer om op rekening af te nemen is bij een factuurbedrag van minder dan € 45,- aan administratiekosten € 5, verschuldigd. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

2. Betaling dient te geschieden:  - in Nederlandse valuta (euro’s);  - door middel van wettig betaalmiddel   - door overschrijving van het verschuldigd bedrag naar de op factuur vermeld rekeningnummer t.n.v.

opdrachtnemer. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in   verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de op dat tijdstip geldende handelsrente per maand of gedeelte van een maand.

Bij een 2e herinnering wordt er € 15.00 administratiekosten in rekening gebracht.

3.Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van alle opeisbare facturen in volgorde van datum, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de  voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.Opdrachtnemer heeft het recht een redelijke aanbetaling vooraf in rekening te brengen als ook een zekerheidstelling tot nakoming van de overeengekomen  betalingsvoorwaarden te eisen.

5.Betaling dient te geschieden zonder enige korting of verrekening.

  

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1.Voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, is opdrachtnemer niet aansprakelijk, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

2.Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor schade welke is ontstaan als gevolg van het handelen van opdrachtnemer in overeenstemming met de aanwijzingen, opdracht en/of instructie gegeven door opdrachtgever, indien opdrachtnemer opdrachtgever mondeling dan wel schriftelijk op voorhand heeft  gewezen op het ontstaan van mogelijke schade als gevolg van het opvolgen door opdrachtnemer van de aanwijzingen, opdracht en/of instructie van opdrachtgever.

3.Opdrachtnemer kan nimmer door derden aansprakelijk gehouden worden voor schade welke is ontstaan als gevolg van verkeerd en / of ondeskundig gebruik van de geleverde goederen door opdrachtgever dan wel derden.  

4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade met inbegrip van bedrijfsstoringen, derving van inkomsten en dergelijke welke is ontstaan als gevolg van aanleg en/of installatie ten behoeve van de gehuurde goederen dan wel het  gebruik van deze goederen.

5.Opdrachtgever dient zelf voor deugdelijke voorzieningen zorg te dragen met betrekking tot de plaatsing en stroomvoorziening van de gehuurde goederen, zodanig dat deze niet beschadigen dan wel verloren gaan (met inbegrip van diefstal).

6  De door opdrachtgever gehuurde goederen welke gedurende de huurperiode zijn  beschadigd, gestolen dan wel verloren zijn gegaan, dienen door opdrachtgever aan opdrachtnemer te worden vergoed. Vergoeding van gehuurde goederen welke een waarde vertegenwoordigen van minder dan

€ 450,- dient plaats te vinden tegen nieuwwaarde.

7.Opdrachtgever dient alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen ter voorkoming van ieder vorm van schade, beschadiging van de gehuurde goederen, diefstal en anderszins. Opdrachtgever dient hiervoor zelf de benodigde verzekering(en) af te sluiten. Opdrachtgever verplicht zich eventuele storm- en/of  brandschade aan geleverde goederen, aan de opdrachtnemer te vergoeden.

8.Gedurende de gehele huurperiode is opdrachtgever aansprakelijk voor alle boetes, staangelden, milieugoederen en aanverwante risico’s voortvloeiende uit de plaatsing dan wel het gebruik van de gehuurde goederen.                                                                                                                                                                                              

9.                   Bij afhalen van de goederen door, of in opdracht van, opdrachtgever wordt opdrachtgever aansprakelijk gehouden voor de gehuurde goederen vanaf het moment van het verlaten van de gehuurde goederen vanuit ons magazijn tot en met de terugkeer van deze goederen in ons magazijn.

10.                Indien opdrachtgever in strijd handelt met mondelinge dan wel schriftelijke aanwijzingen, instructie en/of opdracht gegeven door opdrachtnemer of haar werknemers wordt opdrachtgever aansprakelijk gehouden voor iedere vorm van schade welke is ontstaan uit het niet navolgen van deze aanwijzingen, instructie en/of opdracht.

11.                Mocht de door opdrachtnemer verstrekte mondelinge dan wel schriftelijke aanwijzingen, instructie en/of opdracht onduidelijkheid of twijfel bij opdrachtgever of derden opleveren, dienen terstond de betreffende handelingen te worden onderbroken en opgeschort. Tevens dient direct contact te worden opgenomen met opdrachtnemer ter voorkoming van schade.

12.                De kosten van het verwijderen van plakband en/of stickers, alsmede het schoonmaken van de gehuurde goederen worden bij opdrachtgever in rekening gebracht. Op het moment dat de gehuurde goederen niet meer naar behoren kunnen worden gereinigd, ter beoordeling van opdrachtnemer, zal deze schade bij opdrachtgever worden verhaald.

13.                Het gebruik van inkt, verf, confetti, papier en papierenslingers en dergelijke op (tent-) zeilen en springkussens kan leiden tot onherstelbare schade aan deze goederen waarvoor opdrachtgever aansprakelijk zal worden gehouden.

 

 

Artikel 13. Overmacht

1.                   Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder zijn begrepen weersgesteldheid, brand, stakingen, stagnatie in toeleveringen om welke reden dan ook, ziekte van onvervangbare werknemers, sabotage, oproer, onlusten, mobilisatie, oorlog, oorlogsdreiging, staat van beleg, stremming van verkeer te land, te water of in de lucht, maatregelingen van overheidswege e.d., zonder dat verplicht is de invloed op de verhindering of vertraging aan te tonen.

2.                   Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3.                   Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

  

 Artikel 14. Transport

1.                   Opdrachtgever draagt gedurende de gehele huurperiode, ook tijdens het transport, het risico van verlies of beschadiging van de goederen.

2.                   Opdrachtgever is verplicht maatregelen te nemen om een voorspoedig laden en lossen van goederen mogelijk te maken. In gebreke hiervan is opdrachtnemer gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te laden en lossen op plaats van bestemming waarmee aan de plicht van levering door opdrachtnemer is voldaan. De extra kosten hiervan worden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

3.                   Opdrachtnemer houd zich het recht voor goederen in delen af te laden of te lossen.

4.                   Indien goederen door opdrachtnemer worden bezorgd en/of gehaald verplicht opdrachtgever zich voor passende assistentie zorg te dragen. Bij het ontbreken van deze hulp zullen meerkosten worden berekend.

5.                   Goederen dienen aan het eind van de huurperiode zo dicht mogelijk bij elkaar opgestapeld staan om een spoedig transport te bevorderen, in gebreke waarvan opdrachtnemer extra werkuren in rekening kan brengen.

6.                   Opdrachtnemer behoud zich het recht voor bij zon- en feestdagen, alsmede bij  werkdagen voor 07.00 uur en na 18.00 uur extra kosten in rekening te brengen.

7.                   Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer goederen te vervoeren of te doen vervoeren naar een andere locatie als omschreven in de overeenkomst.  

  

Artikel 15. Geschillen     

Er is sprake van een geschil indien een der partijen verklaart dat zulks het geval is. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.  

Artikel 16. Bevoegde rechter

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te

Breda.  

 

 

TentThuis

KvK-nummer:      66197856

Telefoon:        06-21836748

E-mail:          info@tentthuis.nl


TentThuis

Voor een feestje in Uw eigen tuin

 

 

                                                                                                                                           Iban-nummer :             NL17KNAB0255364806

                                                                                                                                           BTW-nummer :             NL002204222B30

Telefoon:    06-21836748                                                                                                   KvK-nummer  :            66197856

E-mail:        info@tentthuis.nl